Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Reklamační řád a obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro provoz internetové prodejny www.medical-shop.cz platné od 1.1.2010.

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem tohoto serveru a současně označeným jako prodávající je: obchodní společnost DVORT spol. s r.o., IČ 16949391, DIČ: CZ16949391 , se sídlem Lipová 591, Hostivice, 253 01.
2. Provozovatel serveru prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace, uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
3. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího (www.medical-shop.cz) prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních modulů. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
4. Prodávající dodává zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka z vyplněného formuláře, který je k dispozici v košíku před odesláním objednávky.
5. Komunikace se zákazníkem probíhá elektronicky nebo telefonicky, popř. faxem, poštou či sms formou. Písemná a emailová komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím se považuje za důvěrnou a klient není oprávněn bez souhlasu prodávajícího zveřejňovat její podrobnosti, mimo případů vyplývajících ze zákona.

II. Vymezení pojmů

1. Momentem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího se na zákazníka vztahují Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.medical-shop.cz . Na tyto obchodní podmínky je zákazník zřetelně upozorněn ještě před samým odesláním objednávky.
2. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
3. Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.
4. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

III. Objednávka, uzavření smlouvy, storno poplatky

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (jméno-příjmení-platná a úplná dodací poštovní adresa-telefonický kontakt, emailový kontakt, popř. IČ a DIČ či jiné doplňující informace potřebné k vyřízení objednávky).
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy dle §53 odst.1 občanského zákoníku. K uzavření kupní smlouvy dochází při potvrzení závazné objednávky prodávajícím, čemuž předchází udělení souhlasu s těmito obchodními podmínkami a uzavřením kupní smlouvy formou "POTVRDIT" před odesláním objednávky.
3. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován automatickou elektronickou poštou. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neprovede platbu v požadovaném termínu, nebo si zboží nevyzvedne v prodejně „Zdravotnické potřeby a zdravé obouvání“ na Nuselské ulici 42/214, v Praze.
4. Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednání a posléze vrácení zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do max.výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele, čímž prodávajícímu vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
5. Veškeré objednávky zaslané do klientského centra www.medical-shop.cz budou potvrzeny prodávajícím obratem. Prodávající je povinen po dokončení objednávky sdělit klientovy jeho variabilní symbol, tedy číslo objednávky, platební informace, příp. předběžný termín doručení apod. formou emailu do 2 pracovních dnů. Veškeré tyto informace jsou též dostupné na odkazu pro on-line sledování objednávky, který je zákazníkovy vygenerován po odeslání objednávky na internetu a taktéž zaslán na uvedený email. V případě nedoručení potvrzujícího emailu v této lhůtě z technických důvodů nebo problémů na straně klienta či provozovatele emailové schránky, je klient o tomto povinen informovat telefonicky klientské centrum www.medical-shop.cz , jinak bude považován email za doručený.

IV. Prezentace produktů a služeb, ceny, dary

1. U prodejních cen, může docházet ke změnám. Pro zákazníka je vždy platná cena aktuální v okamžiku objednání, pouze pokud svou objednávku uhradí do 14 dnů od objednání (v případě platby předem), nebo při převzetí zásilky na dobírku. Po této době nebude možnost uplatnit garanci ceny a je nutné provést novou objednávku za aktuální ceny. O ztrátě garance ceny je zákazník informován emailem a je zároveň vyzván k potvrzení nové objednávky. Veškeré fotografie a multimediální prezentace jsou pouze ilustrační, přesná specifikace balení a charakteristika zboží je vždy uvedena v detailu produktu.
2. Veškeré soutěže nejsou poskytovány formou loterie, ale pouze formou dárků či odměn pro zákazníky, kteří dodrží pravidla určená k získání daru.
3. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a řídí se vždy pravidly, která jsou vždy u soutěží uváděna.
4. Akce či slevy jsou poskytovány na dobu neurčitou, resp. do vyprodání skladových zásob, pokud není uvedeno jinak.

V. Dodací podmínky, termín

1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné.
2. Za dodání zboží se považuje jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží a uhrazením ceny zboží.
3. Prodávající dodá zboží kupujícímu do 14 dní, od uhrazení objednávky, nebo na dobírku, dle zvoleného typu dodání zákazníkem, nejpozději však do 1 měsíce (u zboží, které není přímo skladem u prodávajícího). Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 1 měsíce, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Takto učiní písemně, ještě před realizací (zkompletování či odeslání) objednávky. V případě, že kupující objednávku prokazatelně nezrušil, prodlužuje se doba k vyřízení objednávky o další měsíc. Objednávka zůstává v platnosti. Dodací lhůty stanovené v tomto odstavci se netýkají zboží patřícího do kategorií "dostupnost na dotaz, není skladem, dočasně vyprodáno“, nebo je-li zákazník informován o delší době k vyřízení objednávky z důvodů dočasné či dlouhodobé nedostupnosti zboží na skladě distributora a proti tomuto datu vyřízení nepodá prokazatelně kupující odpor.
4. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží, které není skladem a ani nebylo dodáno příslušným distributorem po opakovaných objednáních. V případě nedostupnosti některého zboží bude kupujícímu odbavena zásilka s již připraveným a dostupným zbožím. Na nedodané zboží prodávající uplatní právo na zrušení nevykryté části objednávky. Kupující je v tomto případě povinen i částečnou zásilku převzít. Prodávající není povinen kupujícího informovat o částečném dodání jinak než uvedením v on-line stavu objednávky. V případě nedodání zboží formou dobírky, bude ponížena dobírková částka o nedodané zboží. V případě "úhrady předem", tedy vložení kreditu, bude automaticky zadán kredit (přeplatek) pro příští objednávky daného zákazníka ve výši ceny nedodaného zboží. Nedodané zboží již není evidováno a nebude automaticky zasláno, objednávka je v části týkající se nedostupného zboží zrušena uskutečněním částečné dodávky. Při uplatnění kreditu a nové objednávky zákazník platí poštovné a balné ve výši odpovídající výši nové objednávky.
5. Nesouhlasí-li zákazník s přidělováním "kreditů" za nedostupné zboží, je povinen napsat žádost o vrácení přeplatku na účet.

VI. Platební podmínky

1. Kupující při platbě uvádí prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována. V případě, že kupující uvede chybné či neúplné náležitosti platby, prodávající má nárok účtovat si poplatky spojené s dohledáním platby, popř. neidentifikovatelnou platbu nespárovat do výzvy klienta.
2. Faktura je vystavena vždy ihned po objednání a zůstává v elektronické evidenci. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad i na pozdější vyžádání za poplatek poštovného a balného dle aktuálního ceníku nebo zdarma elektronickou formou.
3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.
4. Prodávající si vyhrazuje právo zásilku doplnit o reklamní materiály a propagaci sponzorů, zákazník objednáním souhlasí, že spolu se zbožím obdrží i reklamní materiály.
5. Zákazník je povinen provést úhradu kreditu nejpozději do 14 dnů od zkompletování zásilky. V případě pozdní úhrady je zákazník povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý kalendářní den, je-li objednávka již připravena. V případě neobdržení platby do 1 měsíce od objednání a je-li zásilka zkompletována, je objednávka stornována a zákazník je povinen uhradit náklady spojené s vyřizováním a přípravou objednávky (objednání zboží, telefonáty, balné, vrácení objednaného zboží distributorovi, poštovné, příp.vzniklou nevyžádanou skladovou zásobu apod.) + storno poplatek viz. Kapitola III storno poplatky.
6. AKTUÁLNÍ SAZEBNÍK SLUŽEB: změna, úpravy a doplnění objednávky 20 Kč, dodatečné zaslání opisu faktury v tištěné podobě na žádost zákazníka: 49 Kč, storno poplatky, porušení smlouvy a smluvní pokuty: 500 - 1000 Kč, chybně zadaný příkaz k úhradě 50 Kč, poštovné a balné v případě zaslání zboží zpět (např. zamítnuté reklamace, nevyzvednuté zásilky s platbou předem, nevyžádaná pošta apod.) 49 - 79 Kč, pozdní úhrada a upomínka: 50 Kč, doplatek dotované ceny poštovného: 50% z ceny dopravy, doplatek uhrazené služby obchodního balíku při odstoupení od smlouvy, který nebyl zákazníkovi účtován (doplatek využitých služeb): prodloužení odběrní lhůty na 15 dnů: 20 Kč (dle sazebníku České Pošty, PPL), dobírečné 20 - 30 Kč (dle sazebníku České Pošty, GLS), křehké: 20 Kč (dle sazebníku České Pošty, GLS), ostatní nestandardní a nadstandardní služby: smluvní, dle dohody.
7. Při objednávce přes obchod www.medical-shop.cz není možné platit objednávky vyzvednuté v kamenné pobočce kartou ani poukázkami.

VII. Záruky a reklamační řád

1. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem - tedy 24 měsíců. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. Reklamace bude vyřízena do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění, o případném prodloužení této lhůty se prodávající musí s kupujícím prokazatelně dohodnout. Reklamaci kupující uplatňuje na prodejním místě, písemně, emailem, či na provozovně prodávajícího.
2. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li v takovém případě výměna možná, může kupující od smlouvy odstoupit.
3. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány, objednávky jsou evidovány v elektronickém systému zákazníků.
4. V případě, že se jedná o reklamaci zboží, které bylo poškozeno dopravcem, prokáže prodávající kupujícím řádně podepsaným přepravním dokladem nebo obdobným poštovním dokladem, který potvrzuje bezvadnost vnějšího stavu dodávky, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a reklamace bude z důvodu poškození při přepravě označena za neoprávněnou. Kupující tak ve vlastním zájmu zjevně poškozenou zásilku nepřevezme a nepotvrdí přepravci doručení.
5. Všechny zásilky jsou společností DVORT-MEDICAL s r.o. pojištěny proti ztrátě a poškození.
6. Při ztrátě doporučené zásilky dopravcem či nedoručení tuto skutečnost hlásí zákazník klientskému centru www.medical-shop.cz a pracovník zajistí vyřízení reklamace do 30 dnů. V případě šetření České pošty (PPL) a v komplikovaných případech do 60 dnů od podání reklamace, pokud se na této prodloužené lhůtě prodávající s kupujícím prokazatelně dohodnou. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět na vlastní náklady v uvedené lhůtě (odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu před uplynutím této lhůty). Toto ustanovení neplatí při odběru zboží v kamenné prodejně. V případě odstoupení od smlouvy je prodejce povinen vrátit zákazníkovi odpovídající finanční částku do 30-ti dnů od odstoupení. V případě žádosti zákazníka připíše prodávající po obdržení vráceného zboží kredit pro příští objednávky ve výši ceny vráceného zboží (nikoliv poštovné a balné či jiné již využité služby související s objednávkou).
7. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit veškerá plnění, která mu byla poskytnuta na základě smlouvy. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. Náhrada může být také kompenzována dárkem či přiděleným kreditem na zákaznický účet. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo prokazatelně o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, která je zneužitím jeho práv).
8. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

VIII. Porušení kupní smlouvy a pohledávky

1. Pokud zákazník stornuje svou objednávku nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, kdy již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady do výše maximálně 500 Kč. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod. Pokud si zákazník nevyzvedne zboží, u kterého požadoval osobní odběr ve značkové prodejně www.medical-shop.cz ve stanovené lhůtě do 14 dnů, dojde k porušení smlouvy. V případě, že na straně prodejce vznikly náklady, je kupující povinen je uhradit nejpozději do 14 dnů od odeslání proforma faktury na email kupujícího. V případě neuhrazení vzniklých nákladů ve stanovené lhůtě, je objednavatel povinen uhradit také smluvní pokutu ve výši 500 Kč spolu s pohledávkou advokátní kanceláři které bude vše podstoupeno k právnímu vymáhání.
2. V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době nebo v případě maření doručení či při opakovaném doručením přepravci, dojde k porušení kupní smlouvy. V případě nevyzvednutí či nepřevzetí zásilky bude zákazníkovi automaticky účtován storno poplatek ve výši 1000,00 Kč. Za tím účelem je vystavena el. zálohová faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a smluvní pokutou ve výši 0,05 % za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky, kdy provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 14 kalendářních dnů). V tomto případě nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky bude navýšena o částku 100-300 Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady.
3. V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, předá společnost DVORT spol.s r.o. pohledávku advokátní kanceláři k právnímu vymáhání. U zásilek s doručením "GLS" je zákazník povinen být k dispozici na uvedeném telefonu pro dojednání doručení. V případě opakovaného nedoručení zaviněné kupujícím, musí kupující uhradit doplatek dopravného dle sazebníku kurýrní společnosti v hotovosti při převzetí zásilky. V případě neprovedení úhrady vzniklých nákladů, nepřevzetí zásilky, odmítnutí zásilky zákazník hradí tyto náklady a pokutu ve výši 1000 Kč za porušení smlouvy na základě faktury. Pokud není faktura uhrazena ve stanoveném termínu, je pohledávka postoupena advokátní kanceláři k právnímu vymáhání. Vymáhací proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, kupující není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, společnosti DVORT spol. s.r.o. nezbývá než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

IX. Ochrana osobních dat

1. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).
2. V případě, že si kupující nepřeje být z různého důvodu nadále registrován v naší databázi, může o "vymazání" z databáze zažádat písemně a v žádosti musí uvést plné znění registrace, kterou chce zrušit. Tento výmaz není možný u zákazníků, kteří porušili smluvní závazky, či mají pohledávky vůči prodávajícímu.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
2. Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě (mimo případů postoupení pohledávek) a jsou dostatečně chráněna před zneužitím. Na veškeré publikované texty, fotografie, multimediální prezentace, či marketingové aktivity se vztahuje přísný zákaz kopírování, dalšího využití či volného šíření bez písemného souhlasu provozovatele serveru. Zneužití bude trestáno dle příslušných zákonů.

 

zpět